Feedback

Wat zijn de belangrijkste wetten voor Simpel Switchen en wat regelen ze?

Download PDF

Hier lees je wat de belangrijkste wetten zijn die te maken hebben met het switchen tussen verschillende vormen van participatie. Er zijn ook regels op lokaal en regionaal niveau. Deze zijn veelal vastgelegd in gemeentelijke verordeningen en beschrijven we hier niet. Meer informatie over lokale en regionale instrumenten kun je vinden op  ‘Dennis’ en ‘Eva’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De beschrijvingen geven geen inzicht in persoonlijke situaties van mensen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Inhoud

Wat is het doel van de wet op het gebied van werken?

 • Mensen nemen zoveel mogelijk deel aan het dagelijks leven.

Wat regelt de wet op het gebied van werken?

 • De zorg voor mensen die blijvend 24-uurszorg en permanent toezicht nodig hebben.Het recht op zorg voor mensen met een indicatie van het CIZ.
 • Het recht op zorg aan huis of in een instelling voor mensen met een indicatie.
 • De toegang tot (arbeidsmatige) dagbesteding en het vervoer hier naartoe.
 • De verplichting voor zorgkantoren om regionaal voldoende zorg in te kopen of persoonsgebonden budgetten te verstrekken.
 • Het innen van de eigen bijdrage voor Wlz-zorg door het CAK.
Doelgroep

Wat is de doelgroep van de wet?

 • Mensen die blijvend 24-uurszorg en permanent toezicht nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen, thuis of in een instelling.
 • Mensen die een Wlz-indicatie hebben gekregen van het CIZ.
Instrumenten

Welke instrumenten zijn beschikbaar om mensen te helpen bij het vinden en behouden van werk?

Welke instrumenten zijn beschikbaar om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?

 • Niet van toepassing
Aandachtspunten

Wat zijn aandachtspunten voor deze wet?

 • De Wlz-indicatie geldt levenslang, als aan de voorwaarden wordt voldaan.
 • De indicatie voor (arbeidsmatige) dagbesteding vervalt bij de Wlz in principe niet.
 • Als de (arbeidsmatige) dagbesteding buiten de gemeentegrens plaatsvindt verschilt het per gemeente of de vervoersvergoeding wordt betaald.
 • Instellingen en werkgevers kunnen zelf bepalen of ze extra vervoersvergoeding geven.
 • Gemeenten kunnen een deel van de eigen bijdrage voor het CAK vergoeden.
 • Iemand met een Wlz-indicatie kan soms arbeidsvermogen hebben, dit wordt vastgesteld in een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen door UWV.
 • Mensen die aanspraak maken op de Wlz kunnen geen ondersteuning krijgen vanuit de Wmo.
 • De eigen bijdrage voor de Wlz is gebaseerd op geïndiceerde zorg, niet op afgenomen zorg, hierdoor kan de eigen bijdrage hoger uitvallen dan in de Wmo.

Participatiewet

Inhoud

Wat is het doel van de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • Zoveel mogelijk mensen hebben (betaald) werk, ook mensen met een arbeidsbeperking.
 • Mensen hebben voldoende inkomen om de noodzakelijke kosten van hun bestaan te kunnen betalen.

Wat regelt de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • De ondersteuning rond werk en inkomen door de gemeente.
 • De hulp aan mensen met een arbeidsbeperking door de gemeente bij het vinden en houden van betaald of vrijwilligerswerk.
 • Het verstrekken van de bijstandsuitkering door de gemeente.
 • De plicht van mensen om zelf actief bij te dragen aan het verkrijgen van arbeid.
Doelgroep

Wat is de doelgroep van de wet?

 • Mensen die kunnen werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redden.
 • Om aanspraak te maken op de Participatiewet moeten mensen aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Rechtmatig in Nederland wonen;
 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in het levensonderhoud te voorzien;
 • geen beroep kunnen doen op een andere voorziening of uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien;
 • niet in de gevangenis of een huis van bewaring zitten.
Instrumenten

Welke instrumenten zijn beschikbaar om mensen te helpen bij het vinden en behouden van werk?

Welke instrumenten zijn beschikbaar om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?

Aandachtspunten

Wat zijn aandachtspunten voor deze wet?

 • De gemeenteraad legt in een verordening regels voor de uitvoering van de Participatiewet vast, zoals over het aanbod van scholing.
 • Mensen hebben een beschut-werkindicatie, óf staan ingeschreven bij het doelgroepregister, het kan niet allebei.
 • Een ander inkomen kan invloed hebben op toeslagen, lokale inkomensafhankelijke voorzieningen en de eigen bijdrage aan het CAK.
 • Als iemand zijn arbeidsvermogen ontwikkelt kan een nieuwe loonwaardebepaling worden gedaan.
 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en werk hebben, kunnen zonder beoordeling van UWV in het doelgroepregister worden ingeschreven na loonwaardebepaling door de gemeente (praktijkroute).

Wet arbeidsongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten (Wajong)

Inhoud

Wat is het doel van de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • Zoveel mogelijk jonggehandicapten vanaf 18 jaar met arbeidsvermogen (Wajongers) hebben (betaald) werk.
 • Jonggehandicapten vanaf 18 jaar met arbeidsvermogen hebben voldoende inkomen om de noodzakelijke kosten van hun bestaan te kunnen betalen.

Wat regelt de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • Het verstrekken van de Wajong-uitkering door UWV aan mensen met een Wajong-indicatie.
 • De re-integratie van Wajongers die (deels) kunnen werken.
 • Jongeren moeten zelf een Wajong-uitkering aanvragen bij UWV.
Doelgroep

Wat is de doelgroep van de wet?

 • Mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie (tot aan 30 jaar) een ziekte of handicap hebben of krijgen.
 • UWV bepaalt of een jongere met een handicap in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering.
 • Jongeren kunnen alleen instromen in de Wajong wanneer UWV vaststelt dat zij duurzaam geen arbeidsvermogen hebben.
Instrumenten

Welke instrumenten zijn beschikbaar om mensen te helpen bij het vinden en behouden van werk?

Welke instrumenten zijn beschikbaar om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?

Aandachtspunten

Wat zijn aandachtspunten voor deze wet?

 • De Wajong kent twee groepen: jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en jonggehandicapten met arbeidsvermogen.
 • De rechten en plichten van alle jonggehandicapten zijn gelijk, onafhankelijk van wanneer zij zijn ingestroomd in de Wajong.
 • Wajongers staan in het doelgroepregister.
 • Wajongers die een advies beschut werk aanvragen, worden bij een positief advies door UWV uitgeschreven uit het doelgroepregister.
 • Een ander inkomen kan invloed hebben op toeslagen, lokale inkomensafhankelijke voorzieningen en de eigen bijdrage aan het CAK.
 • Wajongers met een uitkering van voor 2015 (‘oude Wajong’) die beschut gaan werken, gaan er in hun inkomen niet op achteruit.
 • Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, maar toch willen werken, komen in het kader van een experiment in aanmerking voor loondispensatie.
 • Als mensen hun arbeidsvermogen ontwikkelen, kan een nieuwe loonwaardebepaling worden gedaan.
 • Wajongers kunnen een toeslag op de uitkering aanvragen bij UWV op basis van de Toeslagenwet als zij onder het sociaal minimum komen.
 • Iemand met een Wlz-indicatie kan soms arbeidsvermogen hebben, dit wordt vastgesteld in een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen door UWV.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Inhoud

Wat is het doel van de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • Werkgevers stimuleren om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat regelt de wet op het gebied van werk en inkomen?

 • De registratie van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak (doelgroepregister).
 • De realisatie van 125 duizend extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking door werkgevers in 2026.
Doelgroep

Wat is de doelgroep van de wet?

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig 100 procent van het minimumloon kunnen verdienen.
 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie door de gemeente een loonwaarde op de werkplek is vastgesteld van minder dan 100 procent minimumloon per uur.
 • Mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen.
 • Mensen met een indicatie op grond van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
 • Mensen met een ID- of Wiw-baan, die werk hebben of hadden via de voormalige regelingen vanuit Besluit in- en doorstroombanen en Wet inschakeling werkzoekenden.
 • Mensen die van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) komen.
 • Mensen met een beperking, ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die met een voorziening werken en hierdoor het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
Instrumenten

Welke instrumenten zijn beschikbaar om mensen te helpen bij het vinden en behouden van werk?

 • De beschikbare instrumenten zijn afhankelijk van de wet die op iemand van toepassing is, kijk hiervoor bij Wajong en Participatiewet.

Welke instrumenten zijn beschikbaar om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?

Aandachtspunten

Wat zijn aandachtspunten voor deze wet?

 • Mensen die een advies beschut werk aanvragen, worden bij een positief advies door UWV uitgeschreven uit het doelgroepregister.
 • Een ander inkomen kan invloed hebben op toeslagen, lokale inkomensafhankelijke voorzieningen en de eigen bijdrage aan het CAK.
 • Jongeren uit het vso en pro moeten zich zelf melden bij UWV voor registratie in het doelgroepregister.
 • Als iemand zijn arbeidsvermogen ontwikkelt kan een nieuwe loonwaardebepaling worden gedaan.
 • Mensen met een uitkering van UWV kunnen een toeslag op hun uitkering aanvragen bij UWV op basis van de
 • Toeslagenwet als zij onder het sociaal minimum komen.
 • Mensen kunnen ook via de praktijkroute gebruikmaken van de instrumenten die vallen onder de banenafspraak.
 • Iemand met een Wlz-indicatie kan soms arbeidsvermogen hebben, dit wordt vastgesteld in een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen door UWV.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Inhoud
 • Wat is het doel van de wet op het gebied van werk en inkomen?
  • Mensen zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en nemen deel aan de samenleving, zoals door te werken.
 • Wat regelt de wet op het gebied van werk en inkomen?
  • Tijdelijke maatschappelijke ondersteuning aan mensen, zoals hulp bij huishouden, onder verantwoordelijkheid van de gemeente.
  • Hulp en zorg aan mensen met een beperking, ouderdomsgebreken of (psycho)sociale problemen.
  • Beschermd wonen en opvang voor mensen die psychisch kwetsbaar, dakloos of thuis niet veilig zijn.
  • Preventie en aanpak van huiselijk geweld.
  • Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De indicatiestelling voor ondersteuning van mensen door gemeenten.
  • Het innen van de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning door de gemeente via het CAK.
  • Woningaanpassingen en mobiliteitsvoorzieningen voor mensen.
Doelgroep
 • Wat is de doelgroep van de wet?
  • Mensen die niet zonder hulp kunnen meedoen in de samenleving.
  • Mensen die niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen.
  • Mensen die dak- of thuisloos zijn.
Instrumenten
 • Welke instrumenten zijn beschikbaar om werkgevers te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen?
  • Niet van toepassing
Aandachtspunten
 • Wat zijn aandachtspunten voor deze wet?
  • Gemeenten bepalen of mensen in aanmerking komen voor ondersteuning.
  • Gemeenten hebben aanvullende regels vastgelegd in eigen verordeningen.
  • De indicatie voor ondersteuning vanuit de Wmo kan vervallen als iemand naar een andere gemeente verhuist.
  • Voor individuele gevallen biedt de woongemeente de meeste informatie over de regelgeving die daar van toepassing is.
  • Het is toegestaan om dagbesteding vanuit de Wmo te combineren met andere vormen van werk vanuit de Participatiewet.
  • Gemeenten mogen met toestemming van de cliënt zijn of haar gegevens uitwisselen met andere domeinen, zoals zorg en onderwijs, gericht op het verkrijgen en behouden van werk.
Mensen met een Wlz-indicatie kunnen geen aanspraak maken op de Wmo.