Feedback

Welke vormen van participatie zijn er binnen Simpel Switchen en welke bijbehorende rechten en plichten hebben mensen?

download PDF

Hier lees je welke vormen van participatie relevant zijn voor Simpel Switchen. Per participatievorm staat kort toegelicht wat het inhoudt en welke rechten en plichten deelnemers hebben.

(Arbeidsmatige) dagbesteding

Inhoud
 • Mensen doen verschillende werkzaamheden onder begeleiding als invulling van hun dag.
 • Mensen krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden tijdens de (arbeidsmatige) dagbesteding.
 • De werkzaamheden doen mensen individueel of in een groep.
Rechten
 • Recht op activiteiten en werkzaamheden die gericht zijn op ontwikkeling, zoals bij een activiteitencentrum, sociale onderneming of zorgboerderij.
 • Recht op een plek bij een woonvorm voor mensen met een Wlz– of Wmo-indicatie, als dit medisch noodzakelijk is.
 • Recht op begeleiding van een zorgverlener bij werkzaamheden voor mensen met een Wlz- of Wmo-indicatie, als dit medisch noodzakelijk is.
 • Geen recht op salaris of onkostenvergoeding.
Plichten
 • Plicht om een eigen bijdrage te betalen aan het CAK.
 • Plicht om wijzigingen door te geven die gevolgen hebben voor het inkomen.

Beschut werk

Inhoud
 • Mensen werken in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden in dienstbetrekking.
 • Beschut werk is voor mensen met arbeidsvermogen, die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken.
 • Iemand heeft arbeidsvermogen als diegene aan elk van de vier de criteria voldoet:
 • Iemand kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie.
 • Iemand heeft basale werknemersvaardigheden, zoals zich aan afspraken kunnen houden.
 • Iemand kan ten minste een uur aaneengesloten werken.
 • Iemand is per dag ten minste vier uur belastbaar.
Rechten
 • Recht op (gespecialiseerde) begeleiding op de werkvloer, die een werkgever doorgaans niet biedt.
 • Recht op werkplekaanpassingen, die een werkgever doorgaans niet biedt.
 • Recht op een dienstbetrekking bij een beschutte werkplek.
 • Recht op afspraken die zijn vastgelegd in de cao.
 • Recht op begeleiding van een zorgverlener bij werkzaamheden voor mensen met een Wlz– of Wmo-indicatie.
 • Recht op proefplaatsing van minimaal twee maanden voor mensen met een Wajong-uitkering.
Plichten
 • Plicht om bij ziekte mee te werken aan het proces uit de Wet verbetering poortwachter.
 • Plicht om afspraken (over activiteiten, werkdagen en -tijden) na te komen.
 • Plicht om wijzigingen door te geven die gevolgen hebben voor het inkomen.

Banenafspraak

Inhoud
 • Mensen die in het doelgroepregister staan, werken via de banenafspraak bij een werkgever.
 • Mensen hebben een dienstbetrekking met onder andere loon, vakantiedagen en vakantiegeld.
Rechten
 • Recht op voorlichting over en ondersteuning bij gezond en veilig werken, arbeidsrisico’s en maatregelen tegen onveilige of ongezonde werksituaties.
 • Recht op begeleiding op de werkvloer door een jobcoach als begeleidingsnoodzaak is vastgesteld door UWV of gemeente.
 • Recht op afspraken die zijn vastgelegd in de cao.
 • Recht op proefplaatsing van minimaal twee maanden voor mensen met een Wajong-uitkering.
Plichten
 • Plicht om werk te verrichten.
 • Plicht om mee te werken aan een goede uitvoering van het arbobeleid.
 • Plicht om bij ziekte mee te werken aan het proces uit de Wet verbetering poortwachter.
 • Plicht om afspraken (over activiteiten, werkdagen en -tijden) na te komen.

Werk bij een gewone werkgever

Inhoud
 • Mensen werken bij een werkgever.
 • Mensen hebben een dienstbetrekking met onder andere loon, vakantiedagen en vakantiegeld.
Rechten
 • Recht op voorlichting over en ondersteuning bij gezond en veilig werken, arbeidsrisico’s en maatregelen tegen onveilige of ongezonde werksituaties.
 • Recht op proeftijd, van maximaal een maand bij een tijdelijk contract van meer dan zes maanden, of maximaal twee maanden bij een vast contract.
 • Recht op begeleiding op de werkvloer door een jobcoach bij begeleidingsnoodzaak vastgesteld door UWV of gemeente.
 • Recht op afspraken die zijn vastgelegd in de cao.
 • Recht op proefplaatsing van minimaal twee maanden voor mensen met een Wajong-uitkering.
Plichten
 • Plicht om werk te verrichten.
 • Plicht om mee te werken aan een goede uitvoering van het arbobeleid.
 • Plicht om bij ziekte mee te werken aan het proces uit de Wet verbetering poortwachter.
 • Plicht om afspraken (over activiteiten, werkdagen en -tijden) na te komen.