Feedback

Wie zijn de belangrijkste spelers en wat doen ze?

Download PDF

Hier lees je wie de belangrijkste spelers zijn. Per speler is kort toegelicht waar ze verantwoordelijk voor zijn en wat ze doen. Dit is beperkt tot wat belangrijk is voor Simpel Switchen. 

Inwoners

Mensen die willen werken in dagbesteding, beschut werk, bij een gewone werkgever, of via de banenafspraak.

Ouders en verzorgers

Ouders en verzorgers zijn vaak nauw betrokken bij beslissingen over het wisselen van werkplek binnen de participatieketen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Is verantwoordelijk voor werkgelegenheid, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen.
 • Zorgt voor wet- en regelgeving, betaalt de uitvoering van landelijke programma’s en faciliteert kennisprogramma’s.

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)

 • Is verantwoordelijk voor het landelijk stelsel van publieke gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning.
 • Zorgt voor wet- en regelgeving, betaalt de uitvoering van landelijke programma’s en draagt zorg voor basisfinanciering van landelijke kennisorganisaties.

Gemeenten

 • Zijn verantwoordelijk voor ondersteuning en zorg in het sociaal domein.
 • Verstrekken uitkeringen en voorzieningen aan mensen voor de Participatiewet en de Wmo.
 • Bieden ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bepalen of hiervoor inzet van een voorziening nodig is.
 • Kopen re-integratie en begeleiding in bij re-integratiebedrijven.
 • Zijn soms ook zelf aanbieder van begeleiding en ondersteuning, alleen of samen met andere gemeenten.
 • Beoordelen aanvragen voor een bijstandsuitkering en andere inkomensondersteuning via inkomensconsulenten.
 • Begeleiden mensen bij het vinden van werk via werkconsulenten.
 • Behandelen aanvragen voor Wmo-voorzieningen via Wmo-consulenten.

UWV

 • Verstrekt uitkeringen voor werknemers (Wajong voor 2015, Wajong 2015, WW, Ziektewet, WIA).
 • Beoordeelt het recht op uitkeringen.
 • Beoordeelt en verstrekt voorzieningen, zoals voor begeleiding en hulpmiddelen.
 • Adviseert over beschut werk en indiceert voor de banenafspraak.

CAK

 • Het CAK int de eigen bijdragen bij cliënten van Wmo-zorg en maakt deze over aan gemeenten.
 • Het CAK stort de eigen bijdrage van cliënten van Wlz-zorg in het Fonds langdurige zorg.
 • Het CAK betaalt de zorgaanbieders van Wlz-zorg in opdracht van de zorgkantoren.

CIZ

Beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Werkgevers

Werk en beschut werk
 • Bedrijven en publieke organisaties hebben mensen in vaste of tijdelijke dienst.
 • Bedrijven die werkplekken bieden aan mensen die vallen onder de banenafspraak.
 • Bedrijven die werkplekken bieden aan mensen met een indicatie beschut werk.
 • Beschutte werkplekken zijn te vinden bij leerwerkbedrijven, ontwikkelbedrijven en gewone werkgevers.
Dagbesteding

Professionals

 • Begeleiders helpen mensen bij alledaagse bezigheden, zoals administratie, boodschappen en (zelfstandig) wonen.
 • Sociaal werkers begeleiden jongeren en volwassenen bij het voorkomen en oplossen van problemen in hun dagelijks leven.
 • Cliëntondersteuners helpen mensen bij het verhelderen van hun vraag over zorg, ondersteuning of uitkering en het vinden van een passende oplossing.
 • Arbeidsdeskundigen denken mee over werk, wat iemand kan, wat zijn talenten zijn en wat ervoor nodig is om deze in te kunnen zetten.
 • Jobcoaches begeleiden mensen naar werk en op de werkvloer, zodat zij hun werk goed kunnen (blijven) doen.

Aanbieders

Maatschappelijke ondersteuning
 • Organisaties voor beschermd wonen bieden onderdak en begeleiding aan mensen met meervoudige en complexe problemen.
 • Dagbestedingsorganisaties bieden zinvolle daginvulling op een andere plek dan thuis, op school of werk.
 • MEE-organisaties begeleiden mensen bij alledaagse activiteiten en bieden onafhankelijke cliëntondersteuning.
 • Sociaal werkorganisaties organiseren activiteiten voor (groepen) mensen en geven lichte ondersteuning, vaak samen met vrijwilligers.
Werk en inkomen
 • Sociale werkbedrijven bieden werk aan mensen die door hun beperking niet terechtkunnen in een reguliere baan.
 • Re-integratiebedrijven begeleiden, in opdracht van UWV of gemeente, mensen naar en op het werk en in het behouden van werk of dagbesteding.
 • Werkgeversservicepunten informeren en adviseren werkgevers bij het vinden en aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Belangenbehartigers

Cliënten
 • Landelijk Federatie Belangenverenigingen Onderling Sterk (LFB) is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte.
 • De Landelijke Cliëntenraad (LCR) behartigt de belangen van mensen op het terrein van werk en inkomen.
 • Mind behartigt de belangen van mensen met psychische problemen.
Professionals
 • SAM is een vereniging van professionals in het sociaal domein, waaronder klantmanagers, werkadviseurs, Wmo– en jeugdzorgconsulenten.
Organisaties
 • Cedris behartigt de belangen van ondernemingen die bemiddelen tussen werkgevers en mensen die moeilijk werk kunnen krijgen.
 • Federatie Landbouw en Zorg behartigt de belangen van zorgboerderijen.
 • MEE NL behartigt de belangen van regionale MEE-organisaties voor maatschappelijke ondersteuning.
 • Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van sociaal werkorganisaties in Nederland.
 • OVAL behartigt de belangen van re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties, die mensen met een beperking begeleiden naar en op het werk.
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen.
 • Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein op het terrein van werk, inkomen, participatie, jeugd, welzijn en zorg.
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van alle Nederlandse gemeenten.