Feedback

Welke begrippen zijn relevant voor Simpel Switchen?


A
B
D
I
L
P
R
S
T
V
X
W
Z

A

# Arbeidsinschakeling

De (verplichte) inspanning van mensen met een bijstandsuitkering om weer aan het werk te gaan. Gemeenten stellen hiervoor voorzieningen beschikbaar.

# Arbeidsvermogen

De mate waarin iemand in staat is te werken. UWV stelt het arbeidsvermogen van iemand vast na aanvraag via het formulier ‘Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen’.

# Arbobeleid

Werkgevers stellen op basis van de Arbowet beleid op met als doel dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.

B

# Bijstandsuitkering

Een aanvullende uitkering voor mensen die een (gezamenlijk) inkomen of vermogen hebben dat lager is dan het sociaal minimum (de bijstandsnorm) en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

D

# Doelgroepverklaring LKV

Een verklaring van UWV of de gemeente dat iemand onder de doelgroep van het Loonkostenvoordeel (LKV) valt, zoals oudere werknemers met een uitkering, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en werknemers met een arbeidsbeperking.

# Doelgroepenregister

Het doelgroepregister is een landelijk register met gegevens van mensen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Het register wordt beheerd en periodiek bijgewerkt door UWV.

I

# ID- of Wiw-baan

Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen (Besluit in- en doorstroombanen en Wet Inschakeling werkzoekenden), bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

# Indicatie (dagbesteding, beschut werk, etc)

Een (zorg)indicatie beschrijft in welke mate iemand zorg of ondersteuning nodig heeft.

# IOAW-uitkering

Een bijstandsuitkering voor 50-plussers, op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

# IOAZ-uitkering

Een uitkering voor zelfstandig ondernemers die stoppen omdat ze onvoldoende inkomen uit hun bedrijf halen, op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

L

# Loonwaarde

De waarde in euro’s van arbeid die een werknemer kan uitvoeren. Bij de berekening wordt gekeken naar de inzetbaarheid van een werknemer ten opzichte van een normfunctie.

P

# Participatieketen

Het geheel van activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die uitgevallen is uit het werk weer terug kan keren in het arbeidsproces, zoals begeleiding, maatregelen en interventies.

# Praktijkroute

Mensen die onder de Participatiewet vallen en werk (in de praktijk) hebben, kunnen zonder beoordeling van UWV in het doelgroepregister worden ingeschreven en vallen vanaf dat moment ook onder de banenafspraak.

R

# Re-integratietraject

Het geheel van activiteiten die worden verricht om te bevorderen dat iemand die uitgevallen is uit het werk weer terug kan keren in het arbeidsproces, zoals begeleiding, maatregelen en interventies.

S

# Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP)

Vanuit de Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) wordt subsidie verstrekt voor scholing van werkenden of werkzoekenden, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

T

# Toeslagenwet

De wet regelt aanvulling op een uitkering en eventuele inkomsten van iemand tot maximaal het sociaal minimum, de hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd en leefsituatie van een persoon.

V

# Vso en pro

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) zijn bedoeld voor leerlingen die vanwege uiteenlopende beperkingen speciale onderwijszorg nodig hebben.

X

W

# WAO-uitkering

Een uitkering voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór 1 januari 2004, op basis van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

# WAZ-uitkering

De wet heeft als doel dat mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken, werk kunnen doen in een sociale werkvoorziening (SW). Per 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de Wsw.

# Wet verbetering poortwachter

De wet heeft als doel dat zieke werknemers zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren naar werk, doordat werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen voor de re-integratie van de betreffende werknemer.

# WIA-uitkering

Een uitkering voor mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken en niet hun oude loon kunnen verdienen, op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

# WW-uitkering

Een tijdelijke uitkering voor mensen die geheel of gedeeltelijk werkloos zijn om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen, op basis van de Werkloosheidswet (WW).

Z

# Ziektewet

De wet regelt dat zieke werknemers die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen, of van wie tijdens ziekte hun contract afloopt, een uitkering krijgen.

# Zinvolle daginvulling

Activiteiten ter vervanging van school of werk door mensen met een aandoening of beperking die moeilijkheden ervaren in sociale participatie, zoals een opleiding of werk.