Feedback

Welke landelijke instrumenten en regelingen zijn relevant voor Simpel Switchen?

Hier lees je welke landelijke instrumenten en regelingen relevant zijn voor Simpel Switchen. Gemeenten hebben vaak ook lokale instrumenten en regelingen. Deze staan hier niet weergegeven. Voor meer informatie over lokale en regionale instrumenten, verwijzen we graag door naar ‘Dennis’ en ‘Eva’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

A
B
J
L
N
P
S
T
V
W

A

# (Arbeidsmatige) dagbesteding

 • Dagbesteding is een zinvolle daginvulling onder begeleiding van professionals, op basis van recreatieve of arbeidsmatige activiteiten, op een andere plek dan thuis of op school.
 • (Arbeidsmatige) dagbesteding wordt aangeboden door instellingen, zoals een activiteitencentrum, sociale onderneming of zorgboerderij.
 • Re-integratiebedrijven begeleiden in opdracht van UWV of gemeente mensen naar en op (arbeidsmatige) dagbesteding en het behouden daarvan.

B

# Beschut werk

 • Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken.
 • Beschut werk is een dienstbetrekking.
 • De gemeente of de persoon zelf kunnen een advies indicatie beschut werk aanvragen bij UWV.

J

# Jobcoaching

 • Een jobcoach begeleidt mensen met een arbeidsbeperking bij het werken.
 • Een externe jobcoach werkt voor een erkende jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan UWV.
 • Een interne jobcoach werkt binnen dezelfde organisatie als de werknemer.

Voor mensen die vallen onder de Participatiewet, geldt:

 • De gemeente bepaalt met werkgever en werknemer of een (interne of externe) jobcoach de beste keuze is, dan wel een andere vorm van begeleiding op de werkplek, zoals door een opgeleide collega.
 • Een werkgever kan bij de gemeente subsidie aanvragen voor een interne jobcoach of andere vormen van begeleiding.

Voor mensen die vallen onder de Wajong (en WIA, WAO, WAZ), geldt:

 • Mensen met een uitkering van UWV kunnen bij UWV een aanvraag indienen voor ondersteuning door een externe jobcoach.
 • Een werkgever kan bij UWV een subsidie aanvragen voor een interne jobcoach, als de werknemer afziet van een externe jobcoach.
 • De subsidie aan de werkgever om interne jobcoaching te organiseren, kan ingezet worden om iemand in dienst te nemen of om jobcoaching in te kopen.

L

# Lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • Een werkgever krijgt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van UWV voor de loonkosten voor werknemers met een laag loon.
 • Het LIV is van toepassing op werknemers in dienstverband die verzekerd zijn (voor WW, WAO, WIA en de Ziektewet), die nog niet op AOW-leeftijd zijn, en minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar hebben.
 • UWV berekent op basis van de loonaangiften van de werkgever voor welke werknemers hij recht heeft op het LIV.
 • De Belastingdienst maakt een definitieve berekening en keert het LIV uit aan de werkgever.

# Loondispensatie

 • Als een Wajonger verminderde loonwaarde heeft, kan de werkgever loondispensatie aanvragen bij UWV.
 • Met loondispensatie krijgt de werkgever toestemming om onder het wettelijk minimumloon uit te betalen.
 • UWV betaalt de werknemer het verschil tussen het loon vanuit de werkgever en het wettelijk minimumloon.
 • Een loonwaardedeskundige van UWV bepaalt de loonwaarde.
 • Loondispensatie duurt 6 maanden tot 5 jaar, hierna volgt een nieuwe beoordeling.

# Loonkostensubsidie

 • Als iemand die behoort tot de doelgroep van de Participatiewet niet in staat is het minimumloon per uur te verdienen, kan de werkgever loonkostensubsidie krijgen.
 • De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van het aantal uren dat iemand werkt en van zijn loonwaarde.
 • De werknemer verdient met loonkostensubsidie minimaal het wettelijk minimumloon per gewerkt uur.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan bij de gemeente, een gemeente kan dit ook uit zichzelf toekennen zonder aanvraag.
 • De gemeente betaalt de werkgever het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.
 • Een loonwaardedeskundige bepaalt de loonwaarde.
 • Loonkostensubsidie geldt voor de duur van de arbeidsovereenkomst, de maximale vergoeding is 70 procent van het minimumloon.

# Loonkostenvoordeel (LKV)

 • Een werkgever krijgt een financiële tegemoetkoming van UWV voor werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 • De werkgever vraagt loonkostenvoordeel aan via de loonaangifte.
 • UWV berekent het loonkostenvoordeel.
 • Een werknemer die in het doelgroepregister staat, vraagt een doelgroepverklaring LKV aan bij UWV.
 • Een werknemer met een bijstandsuitkering die 56 jaar of ouder is, vraagt een doelgroepverklaring LKV aan bij de gemeente.
 • De Belastingdienst keert jaarlijks de tegemoetkoming uit aan de werkgever.

N

# No-riskpolis

 • Als iemand met een arbeidsbeperking ziek wordt, kan UWV de werkgever compenseren voor doorbetaling van het loon via een Ziektewetuitkering.
 • De no-riskpolis is onbeperkt voor Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken.
 • Om gebruik te maken van de no-riskpolis en de Ziektewetuitkering te ontvangen, moet de werkgever zijn werknemer bij UWV ziek en vervolgens hersteld melden.
 • De loonkostensubsidie blijft bij ziekte doorlopen en wordt door UWV verrekend met de Ziektewetuitkering.

P

# Participatieplaats

 • Mensen die langdurig werkloos zijn kunnen met behoud van uitkering werken in een participatieplaats.
 • Mensen kunnen in een participatieplaats werkervaring opdoen en sociale vaardigheden oefenen.
 • Participatieplaatsen zijn alleen voor werklozen met een IOAW-, IOAZ– of bijstandsuitkering.
 • De gemeente helpt mensen aan een participatieplaats.
 • Mensen kunnen maximaal twee jaar werken in een participatieplaats, na negen maanden beoordeelt het College van burgemeester en wethouders van de gemeente of de participatieplaats nog passend is.
 • Werkgevers kunnen participatieplaatsen inrichten in hun organisatie.

# Persoonlijke dienstverlening UWV

 • Een re-integratieplan bestaat uit afspraken over re-integratie, de in te zetten instrumenten en het volgen en herzien van deze afspraken op basis van de voortgang van de re-integratie.

# Premie (voor arbeidsinschakeling)

 • Bijstandsgerechtigden die zich actief inzetten voor hun eigen arbeidsinschakeling kunnen de premie (voor arbeidsinschakeling) krijgen van hun gemeente.
 • De maximale hoogte van de premie staat in de Participatiewet.
 • Gemeenten leggen in een verordening vast of en onder welke voorwaarden zij de premie verstrekken en de hoogte ervan.
 • Het College van burgemeester en wethouders stelt vast of iemand in aanmerking komt voor de premie.

# Proefplaatsing

 • Iemand met een Participatiewet-, WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet-, of WW-uitkering kan twee maanden werken met behoud van zijn uitkering.
 • Werknemers kunnen twee maanden ervaring opdoen in de functie.
 • Werkgevers moeten de intentie hebben om de werknemer na de proefplaatsing een contract aan te bieden van minimaal zes maanden.
 • Werkgevers betalen tijdens de proefplaatsing geen loon.
 • UWV of gemeenten betalen de uitkering twee maanden door, en in uitzonderlijke gevallen zes maanden.

S

# Scholing

 • Gemeenten kunnen scholing inkopen voor mensen die vallen onder de Participatiewet.
 • UWV kan scholing inkopen voor mensen met een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, of Wajong-uitkering om de kansen op de arbeidsmarkt van deze uitkeringsgerechtigden te verbeteren.
 • UWV kan in het kader van de Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) subsidie voor het volgen van scholing verstrekken aan mensen die in de aanvraagperiode een aanvraag indienen.

T

# Tegenprestatie

 • Gemeenten kunnen mensen met een bijstandsuitkering vragen een tegenprestatie uit te voeren.
 • Een tegenprestatie is een tijdelijke, onbetaalde en maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte omvang.
 • Gemeenten hebben regels over de tegenprestatie opgenomen in een verordening.
 • Als iemand weigert een tegenprestatie uit te voeren, mag de gemeente de bijstandsuitkering (tijdelijk) verlagen.
 • Mensen hoeven geen tegenprestatie uit te voeren als ze volledig duurzaam arbeidsongeschikt zijn of alleenstaande ouder zijn van kinderen tot 5 jaar.
 • Mensen hoeven vaak geen tegenprestatie uit te voeren bij dringende redenen zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk.

V

# Vervoer naar (arbeidsmatige) dagbesteding

 • Mensen kunnen vervoer krijgen van en naar (arbeidsmatige) dagbesteding.
 • Aanbieders van (arbeidsmatige) dagbesteding regelen passend vervoer.
 • De gemeente betaalt het vervoer, meestal tot aan de gemeentegrens.
 • Aanbieders kunnen de vervoersvergoeding aanvullen.

# Vrijlating van inkomsten uit arbeid

 • Mensen met een bijstandsuitkering mogen 25 procent van hun inkomsten uit werk houden, dit wordt niet in mindering gebracht op hun uitkering.
 • De gemeente brengt de overige 75 procent in mindering op hun bijstandsuitkering.
 • Mensen mogen maximaal 246 euro per maand aan inkomsten uit werk houden.
 • Mensen geven zelf hun inkomsten aan bij de gemeente.
 • De vrijlating geldt maximaal zes maanden, deze maanden hoeven niet aansluitend te zijn.

W

# Werkvoorzieningen

 • Mensen die vanwege een beperking voorzieningen nodig hebben bij hun werk, kunnen een werkvoorziening krijgen.
 • Mensen vragen een werkvoorziening aan bij UWV of gemeente, dit hangt af van de wet waaronder iemand valt.

Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

 • Meeneembare voorzieningen, zoals een aangepaste stoel.
 • Tolkvoorziening voor mensen met een auditieve beperking (altijd bij UWV)
 • Technische voorziening voor mensen met visuele beperking, zoals een brailleregel.
 • Werkplekaanpassingen, zoals ict-aanpassingen of een tillift.
 • Jobcoach
 • Vervoersvoorziening, zoals een rolstoelbus in bruikleen of aanpassingen aan de eigen auto.